Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των πελατών και επισκεπτών μας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, και τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Μέσω της παρούσας πολιτικής οι πελάτες και οι επισκέπτες μας μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση, μεταβολή ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.

Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα «KG Guitars e-shop» είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ζητάμε να μας παρέχετε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), το τηλέφωνό σας, την διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, η οποία περιλαμβάνει την πόλη, την περιοχή και τον ταχυδρομικό κώδικα, καθώς και την διεύθυνση τιμολόγησης, το όνομα και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας σας, εφόσον πρόκειται για τιμολόγιο.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με σκοπό την εύρυθμη εξυπηρέτηση του πελάτη και την επικοινωνία σας μαζί μας.Η εταιρεία ζητά από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα δεδομένα αυτά τα έχετε οικειοθελώς γνωστοποιήσει στην εταιρεία μας. Μέσω αυτών των δεδομένων υποστηρίζονται οι συναλλαγές των Πελατών εκείνων, που είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω του site, δηλαδή, αποστέλλονται οι αγορές τους και οι Πελάτες λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.α.

To KG Guitars e-shop, δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το website μας. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι εξουσιοδοτημένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα πρόσφορα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι πελάτες μας και οι επισκέπτες μας έχουν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται μέσω email στο guitarskg@gmail.com και τηλεφωνικά στο 2310 636283.


Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.)

O πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων του KG Guitars e-shop, όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του, εφόσον:

  1. έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop
  2. δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς τo κατάστημα

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

(και
Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το άτομο που αφορούν τα δεδομένα ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής.)

Τελευταία αναθεώρηση πολιτικής: 28/06/2018